Aanmelding

De aanmelding gebeurt telefonisch of via mail, doorgaans door één van de ouders. Dit kan gebeuren na doorverwijzing (huisarts, school, CGG,…) alsook op eigen initiatief.

Intake

Een eerste kennismakingsgesprek met ouder(s) en/of kind heeft als doel elkaar beter te leren kennen en een algemeen beeld te schetsen van de moeilijkheden alsook de positieve kenmerken van het kind en zijn/haar gezin. Ook de verwachtingen van de ouders en het kind worden bevraagd en de werkwijze en het verdere verloop zullen besproken worden.

Onderzoek

Vooraleer er met begeleiding gestart kan worden, is het noodzakelijk te weten waar de moeilijkheden precies zitten en waarmee ze te maken kunnen hebben. Hiervoor worden een aantal onderzoeksessies gedaan met het kind en/of de ouders.

We maken daarbij een onderscheid tussen het psychodiagnostisch onderzoek en het psychomotorisch onderzoek. Een multidisciplinair onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden, maar zal steeds individueel bekeken worden in functie van de hulpvraag.

Psychodiagnostisch onderzoek

Standaard vindt hierbij een belevingsonderzoek plaats. Via spel, tekeningen en gesprekken proberen we te achterhalen waar een kind mee bezig is, waar hij/zij het moeilijk mee heeft en wat hij/zij leuk vindt. Kortom, we trachten een antwoord te formuleren op de vraag: ‘Wat speelt er zich af in het hoofd van dit kind?’.

Verder kunnen nog volgende onderzoeken aan bod komen, afhankelijk van de aard van de problematiek:

  • Neuropsychologisch onderzoek: aandacht en concentratie, geheugen, intelligentie
  • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D, autismespectrumstoornis
  • Observaties: in de praktijk, thuis, op school,…
  • Vragenlijsten

(Psycho)motorisch onderzoek

Een psychomotorisch onderzoek wordt uitgevoerd in één tot twee sessies van telkens maximaal 1.5u, afhankelijk van de leeftijd, het werktempo en het concentratievermogen van het kind.

Tijdens het psychomotorisch onderzoek worden de motorische vaardigheden onderzocht en wordt het lichaamsschema van het kind in beeld gebracht. Kent hij of zij de begrippen links en rechts bij zichzelf (en bij anderen) en is het kind voldoende gelateraliseerd? Want dit zijn basisvoorwaarden om tot leren te kunnen komen alsook voor het ontwikkelen van een werkhouding en –richting. Tot slot wordt er ook visueel-ruimtelijk gescreend en wordt de schrijfmotoriek nagegaan.

Mits toestemming van de ouders wordt er contact opgenomen met eventuele belangrijke derden (doorverwijzer, vorige of andere hulpverlening, school, …).

Aan het einde van deze diagnostische fase vindt er een adviesgesprek plaats met de ouders en/of het kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Indien nodig wordt er samengewerkt met een (externe) kinderpsychiater.

Indien het onderzoek als startpunt voor begeleiding dient, wordt er in samenspraak een behandelplan (soort begeleiding, frequentie, duur) opgesteld.

Wanneer het enkel om beeldvorming ging (bijv. een intelligentiebepaling), wordt er afgerond bij het adviesgesprek.

Begeleiding

Naargelang de nood, vraag en leeftijd van het kind kan zowel individuele begeleiding, groepstraining en/of ouderbegeleiding worden opgestart. Kinderen krijgen steeds de ruimte om te laten zien wat hen bezighoudt en op een speelse, creatieve en positieve manier ga ik met hen aan de slag. Jongeren bepalen zelf mee de weg die we zullen afleggen om te komen tot oplossingen.

Voor de ouders wordt er regelmatig een evaluatiemoment voorzien wanneer enkel het kind begeleid wordt waarbij ze ook tips krijgen voor de verdere aanpak.

De begeleiding wordt steeds gradueel afgebouwd totdat het kind en de ouders alleen verder kunnen met de handvaten en informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info